Služby

IT služby

 • Konzultačné činnosti v IT oblasti
 • Výskum a vývoj v IT oblasti
 • Riadenie a koordinácia IT projektov
 • Komplexný vývoj SW zahŕňajúci všetky etapy žívotného cyklu SW
 • Testovanie SW
 • IT outsourcingové služby so skúsenosťami v medzinárodnom prostredí
 • Prenájom IT špecialistov

Naši odborníci pracujú s modernými technológiami na úrovni serverových, desktopových a mobilných platforiem. Svet IT ide rýchle dopredu, preto sa neustále zdokonaľujú. Zároveň sme vytvorili partnerskú sieť, aby sme mohli vyhovieť čo najširšiemu okruhu požiadaviek zákazníkov. Partnerov si vyberáme na základe takých kritérií, aby sme aj nimi odvedenú prácu mohli garantovať naším menom.

Bezpečnosť informačných systémov

 • Predcertifikačný audit na získanie certifikátu podľa ISO/IEC 27001
 • Činnosti zamerané na bezpečnosť a ochranu informačných systémov
 • Menežment bezpečnosti informačných systémov
 • Penetračné testovanie
 • Bezpečnostné audity
 • Audity bezdrôtových sietí
 • Dátový a personálny audit

Integrácia a ladenie informačných systémov

Integrácia

Požiadavky zákazníkov smerujú k užívaniu komplexného informačného systému (IS). V drvivej väčšine prípadov však neexistuje na trhu riešenie, ktoré by tieto požiadavky úplne pokrylo. Naši pracovníci analyzujú potreby zákazníka a aktuálny stav jeho IS. Navrhnú optimálne riešenie a spôsob integrácie jednotlivých častí vytváraného IS do kompaktného celku, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka.

Ladenie IS

V mnohých prípadoch IS po určitej dobe prestáva spĺňať požiadavky zákazníka. Dôvodov býva niekoľko:

 • Morálne zastaranie IS
 • Nakoľko svet IT sa vyvíja, tak IS, ktorý bol nasadený pred niekoľkými rokmi a nebol korektne upgradovaný, nemusí už spĺňať požiadavky
  na IS vystavaný na moderných a aktuálnych technológiách, prípadne nerešpektuje aktuálnu legislatívu.

 • Procesy, ktoré sa pôvodne implementovali v IS sa časom zmenili a preto využívanie IS nie je plne efektívne
 • Spoločnosť, ktorá má IS, sa vyvíja a pôvodne navrhnuté procesy, ktoré sú zohľadnené v implementácii IS sa zmenili. Aby spoločnosť fungovala ekonomicky, efektívne a hlavne správne, je potrebné takýto nesúlad eliminovať.

 • Pracovníci nepoužívajú IS v súlade s implementovanými procesmi a dochádza ku nekonzistencii skutočného a implementovaného procesovania
 • Existujú dôvody, keď pracovníci nepoužívajú IS správne, napríklad obchádzajú kvôli zjednodušeniu niektoré pravidlá a podobne. Takáto nekonzistencia medzi skutočným a plánovaným používaním IS vedie ku chybám (napr. zlé stavy na skladoch ...) Počet vznikajúcich chýb s časom rastie a zasahuje do viacerých oblastí pokrytých IS.

Naši odborníci analyzujú reálne prebiehajúce procesy u zákazníka, porovnajú ich s procesmi implementovanými v IS, identifikujú problémy a definujú ich mieru rizika. Následne navrhnú zákaznikovi plán realizácie na odstránenie požadovaných problémov. Pri samotnej realizácii aktívne spolupracujú s dodávateľmi z tretích strán
a výsledok otestujú. Celý harmonogram akcií je pripravovaný v súlade s potrebami a možnosťami zákazníka tak, aby miera narušenia plynulého behu prevádzky bola
čo najmenšia.

Znalecká činnosť

Keďže aj v komerčnom sektore čoraz častejšie vzniká potreba znaleckých posudkov, ponúkame Vám služby súdneho znalca.

Viac na www.zenka.sk

Nakoľko naša spoločnosť disponuje znalcami, za podmienok definovaných v paragrafe 141, ďalej v paragrafe 143 odstavec 2 zákona NR SR č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, je možné, aby bola spoločnosť ADIV s.r.o. pribraná orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom do trestného konania. Vypracovaný úkon bude spĺňať všetky náležitosti požadované od znaleckého úkonu.


Hlavná navigácia: